24 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-418035  

โทรสาร 055-418041

หน่วยงาน ต่อ
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ห้องผู้อำนวยการ 120 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - หัวหน้าฝ่ายบริหาร 121
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ฝ่ายบริหาร 122 , 123
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - พนักงานขับรถยนต์ 126
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ห้องออกใบเสร็จ 118
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - คลังพัสดุ 412
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานซ่อมบำรุง 413
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ป้อมยาม 109
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ห้องประชุม อาคาร ผู้ป่วยนอก 125
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - ห้องประชุม อาคาร สุทธิธรรมวงศ์ 205
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ - โรงครัว 411
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ - งานประกันสุขภาพ 111 , 112
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ - ห้องบัตร 107
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ - งานสารสนเทศทางการแพทย์ 124
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม - ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 400 , 401
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม - คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 402
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด - คลินิกฟ้าใหม่ 404 
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค - ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 318 
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค - ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยเรื้อรัง 204 
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค - คลังยาเวชภัณฑ์ 119 
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู - ห้องกายภาพบำบัด 405 
 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - แพทย์แผนไทย 414 
 กลุ่มงานทันตกรรม - ห้องทันตกรรม 113 , 114
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ - ห้องชันสูตร  116
 กลุ่มงานรังสีวิทยา - ห้องเอ็กซ์เรย์  117
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  100
 กลุ่มการพยาบาล - หอผู้ป่วยใน  300 , 301
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องพิเศษ 1-7  311 - 317
 กลุ่มการพยาบาล - จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก  104 , 105
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 1-3  101 , 102 , 103
 กลุ่มการพยาบาล - จุดซักประวัติ ผู้ป่วยเรื้อรัง  200
 กลุ่มการพยาบาล - หลังพบแพทย์ ผู้ป่วยเรื้อรัง  203
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 106 , 110 
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องคลอด,ผ่าตัด  108
 กลุ่มการพยาบาล - คลินิกโรคหวัด  403
 กลุ่มการพยาบาล - หน่วยจ่ายกลาง  410
 กลุ่มการพยาบาล - ห้องซักฟอก 415