24 ชั่วโมง

1.กลุ่มงานการจัดการ

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานการแพทย์

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา

8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

10.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้ายปฐมภูมิ

11.กลุ่มการพยาบาล

11.1 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

11.2 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

11.3 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

11.4 กลุ่มงานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

11.5 กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด