24 ชั่วโมง

ทิศทางองค์กรโรงพยาบาลทองแสนขัน

(ทบทวนปีงบประมาณ 2566-2570)

วิสัยทัศน์ : “เป็นโรงพยาบาลชุมชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

พันธกิจ: 1. ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

              2. การบริหารจัดการองค์ กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Man Money Material Management)

ค่านิยมหลัก : ทำงานเป็นทีม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรที่มีการเรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Team, Patient & customer focus, Individual commitment, Learning, Continuous process improvement)

นโยบายหลักโรงพยาบาล :
              1. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ผสมผสานควบคู่ไปกับมาตรฐาน วิชาชีพ และมาตรฐานอื่นๆ โดยบุคลากรทุกระดับ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
              2. บุคลากรทุกคนให้บริการด้วยความตระหนักในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ โดยยึดถือปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วย
              3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านบริการ ด้านบุคลากร และด้านบริหารด้วยธรรมาภิบาล)

นโยบายคุณภาพ :   บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เข็มมุ่งการพัฒนางานปี 2566

        เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบการเงินการคลัง เน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ติดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 4และมีสภาพคล่องทางการเงิน เข็มมุ่งที่

        เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลในระบบงานโรงพยาบาล (Paperless ในระบบผู้ป่วยใน,สนับสนุนการให้บริการExtend-OPDในชุมชน) และศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศ

        เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากรและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

        เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาระบบการป้องกันความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน (Workplace Violence)

        เข็มมุ่งที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยDM/HT

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประจำ ปี 2566-2570 :

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนสุขภาพดี

   ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบบริการและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

         1.1 กลยุทธ์: พัฒนาการบริการสุขภาพ ตามService Plan และกลุ่มโรคสำ คัญในพื้นที่

         1.2 กลยุทธ์: พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพสังคมผู้สูงวัย และผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC, IMC, PC)

         1.3 กลยุทธ์: พัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

         1.4กลยุทธ์: พัฒนาตามเป้าหมายความปลอดภัยด้านผู้ป่วย และประชาชน (Patient & People safety goals)

         1.5 กลยุทธ์: ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการบริการ

         2.1 กลยุทธ์: พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ (เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บริหารการเงินการคลัง)

         2.2 กลยุทธ์: ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

   เป้าหมายที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการบริการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ

   ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         3.1 กลยุทธ์: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการ

         3.2 กลยุทธ์: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ

         3.3 กลยุทธ์: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ

   เป้าหมายที่ 3 มีบุคลากรที่เพียงพอ มีศักยภาพ มีความสุข และมีความปลอดภัย

   ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร

         4.1 กลยุทธ์: บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

         4.2 กลยุทธ์: พัฒนาตามเป้าหมายความปลอดภัยด้านบุคลากร(Personnel safety goals)

กลุ่มโรคสำคัญของโรงพยาบาล

1. กลุ่มเรื้อรัง ได้แก่

      1) โรคความดันโลหิตสูง (HT : Hypertension)

      2) โรคเบาหวาน (DM : Diabetes Mellitus)

      3) โรคทางสุขภาพจิต (จิตเวชเด็ก 4กลุ่มโรค)

      4) กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Aging Syndrome)

2. กลุ่มเฉียบพลัน ได้แก่

      1) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI)

      2) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

      3. กลุ่มติดต่อ / ติดเชื้อ ได้แก่

      1) โรควัณโรค (TB : Tuberculosis)

      2) โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)

4. กลุ่มแม่และเด็ก ได้แก่

      1) ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (ฺฺBirth Asphyxia)

      2) ภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH : Postpartum Hemorrhage)

5. กลุ่มส่งต่อ ได้แก่

      1) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

6. กลุ่มโรคบริบทตามพื้นที่

      1) โรคปอดฝุ่นหิน (silicosis)