24 ชั่วโมง

ประวัติโรงพยาบาลทองแสนขัน

    โรงพยาบาลทองแสนขันเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 261 หมู่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลพอสังเขป ดังนี้

   โรงพยาบาลทองแสนขันเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2530 โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลตรอน จากการเปิดให้บริการดังกล่าวโรงพยาบาลทองแสนขันได้ประสบกับปัญหาในการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเพื่อสังเกตอาการในโรงพยาบาล เนื่องจากไม่มีเตียงผู้ป่วยรองรับ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2531 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารทำการโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง และเปิดให้บริการผู้ป่วยรับผู้ป่วยไว้รักษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 หลังจากเปิดให้บริการพบว่ามีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารสถานที่เดิมคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2539 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,591,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับก่อสร้างอาคารเพื่อขยายโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง โดยได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติม และโรงพยาบาลจัดซื้อเพิ่มเติม รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 20 ไร่เศษและได้เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน