24 ชั่วโมง

ผังโครงสร้างองค์กร

โรงพยาบาลทองแสนขัน

ceo 1
นายแพทย์เฉลิมพล พงษ์พิชิต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

นายโกสินทร์  พุทโธสาวะโก
นายโกสินทร์ พุทโธสาวะโก

กลุ่มงานการแพทย์

ceo 1
นายพีรวัส แสงทอง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสุมิตรา  จันทร์แยง
นางสุมิตรา จันทร์แยง

กลุ่มการพยาบาล

นางสาวเลขา  ดีแท้
นางสาวเลขา ดีแท้

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นายโกสินทร์  พุทโธสาวะโก1
นายจิรชาติ เชื้อภักดี

กลุ่มงานทันตกรรม

นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี
นางกานต์ธิดา เชื้อภักดี

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางสุจิตรา  จอมดวง
นางสุจิตรา จอมดวง

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น
นางสาวศิวพร ชุ่มเย็น

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด
นางสาววิภาพร วงษ์ยอด

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสุปรียา  บุญจันทร์
นางสุปรียา บุญจันทร์

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวกนกวรรณ  แสงศิริ
นางสาวกนกวรรณ แสงศิริ

กลุ่มงานรังสีวิทยา

นางวิยดา  มาวรรณ์
นางวิยดา มาวรรณ์

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายธนกฤต  เพชรวิรัตน์
นายธนกฤต เพชรวิรัตน์

กลุ่มงานโภชนศาสตร์