หน่วยงานภายในโรงพยาบาล

1.กลุ่มงานการจัดการ

2.กลุ่มงานทันตกรรม

3.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

4.กลุ่มงานการแพทย์

5.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

6.กลุ่มงานรังสีวิทยา

7.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

8.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

9.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

10.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

12.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

13.กลุ่มการพยาบาล

   13.1 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

   13.2 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและนิติเวช

   13.3 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

   13.4 กลุ่มงานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

   13.5 กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

MobileMenu