ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        โรงพยาบาลทองแสนขัน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายอนุทิน ชําญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

        เพื่อสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ร่วมประพฤติปฎิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฎิบัติตนตามมาตราฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข


info anti coruption

MobileMenu