Law TSK 

กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

     1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560​
     2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
           - พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
     3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
           - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
     4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535
           - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
     5. พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
           - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562


กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมภายใน

     1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2551
           - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 


กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

     1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
           - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
     2. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

     1. พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
     2. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
            - พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
     3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
     4. คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
     5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
            - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562


กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

     1. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
            - พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
            - พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
     3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
     4. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
            - กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562
     5. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
            - พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562
     7. พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม
     8. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562


กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

     1. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
     3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 
            3.1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
            3.2. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  
            3.3. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558  
            3.4. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 
            3.5. กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 
            3.6. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  
            3.7. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552


ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

           ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)           

 

MobileMenu